miércoles, 31 de octubre de 2012

Els diftongs en valencià

Segons la posición que ocupen la i i la u en relació a la vocal nuclear, els diftongs es clasifiquen en creixents i decreixents.

Diftong creixents
ua  guant, quadern, quart
üe  següent,  qüèstionari, llengüeta
üi  contigüitat, aqüífer
uo aiguot, aquositat,

Diftongs decreixents
ai  caiguda, paisatge
ei eina, , hoquei
ii  novii, miiasi.
oi  boira, heroi
ui  cuina, buit

au  allau, aula
eu  europeu, hereu
iu  ciutat, estiu
ou  dijous, coure
uu  lluu, duu

ia, ie, io mai formen diftong, van en sil.labes separades
ua, ue, ui, uo formen diftong si davant va g o q 

Per a recordar poder entrar a aquest enllaç:
diftongs 
 

2 comentarios: