sábado, 1 de octubre de 2016

Correllengua 2016

El dijous 6 després del pati celebrarem a l´escola l´arribada de la flama del Correllengua 2016. A l´aula estem confeccionant pendons per a decorar la festa.
Aquest any les figures triades són Ramon Llull i Isabel de Villena.

Qui va ser Ramon Llull? Per què és important?


Ramon Llull  va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí dels segle XIII.  Va escriure moltes obres en llatí, occità, àrab i català. És important perquè és considerat el primer autor a fer servir una llengua vulgar   per fer arribar millor a la gent els coneixements filosòfics, teològics i místics.
Es conserven 240 obres i alguns títols són:
 Llibre de l´ordre de cavalleria, Llibre de meravelles, Llibre de les bèsties, Llibre d´Evast e Blanquerna, Llibre d´Amic e Amat.

Així era el valencià d´aleshores: Fragment del LLibre de les bèsties

III. De la traïció que Na Renart tractà del rey
Molt desplach a Na Renart e a sos companyons com no foren del concell del rey; e en aquell punt Na Renart concebé en son coratge trahició, e desijà la mort del rey. E dix al Orifan aquestes peraules: - D'aquí avant gran inamistat serà enfre les bèsties qui mengen carn e les bèsties qui mengen erbe; car lo rey e sos consellers mengen carn, e vosaltres no havets en son concell neguna bèstia qui sia de vostra natura, ni que vostre dret mantenga -. L 'Aurifan respòs, e dix que en la Serp e en lo Gall havia sperança que rahonarien son dret en la cort del rey, car eren bèsties qui no vivien de carn. Respòs Na Renart, e dix que en una terra se sdevench que .I. crestià havia .I sarrahí en quí molt se fiave, e al qual feya molts de plers; el serrahi, per ço cor era a ell contrari per llg, no ll podia portar bone volentat, ans considerave tots jorns com lo auciés. - E per açò, Sènyer Orifan - díx Na Renart-, tan són la Serp e el Gall d'estrany linatge a vós e a vostros companyons, que jatcia asò que no mengen carn, per tot açò nous hi fiets, ans creats per cert que consintran en tot ço qui sia dampnatge de vós e de tots vostros companyons.
 
Qui és Isabel de Villena?


Isabel de Villena fou una religiosa i escriptora valenciana  del segle XV .
Durant la seva vida religiosa, sor Isabel es va guanyar fama de santedat i va reunir al seu voltant un nodrit grup d'escriptors que la veneraven per la seva altura intel·lectual. Isabel de Villena és important perquè és  la primera escriptora amb nom conegut de la literatura valenciana. És una de les autores dins del anomenat Segle de Or Valencià
L'única obra que s'ha conservat d'ella és el Vita Christi

Mireu com era el valencià d´aleshores en un fragment del seu llibre 

Capítol CCXXI

(...) E mirant la Senyora los peus de aquell tan amat Fill, veu Magdalena ab ells tan afferrada, plorant tan agrament, no podent pendre negun conort de la mort tan dolorosa del seu Mestre e Senyor tan car; e dix li la Senyora: "O, Magdalena amada mia! Digau als peccadors que haueu sentit ne trobat en aquexos peus del meu Fill e Mestre vostre, e quant deu esser plorada per ells e recordada la mort dolorosa de aquest Senyor, qui tan carament los ha amat que, per deliurar los de la diabolical seruitut e captiuitat, si mateix ha donat a tantes dolors e penes!" E Magdalena, hoint parlar la Mare piadosa de les dolors del seu tan amat Fill, augmenta lo doloros plor en tanta quantitat que paria volgues esclatar; (...)

Així podeu comprovar com la llengua és viva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario